21_04

Conferința Anuală Studențească, ed. a LXX-a. Facultatea Filologie

Conferința Anuală Studențească, ed. a LXX-a

Facultatea Filologie

La 28 aprilie 2021, în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, a avut loc Conferința Științifică a Studenților cu participare internațională, ediţia a LXX-a. La Facultatea Filologie lucrările conferinței s-au desfășurat în 3 secții: Limba Română și Lingvistica Generală, Literatura Română, Universală și Folclor, Limbi și Literaturi Străine. Au participat circa 50 de studenți ai ciclului I, II și III din Republica Moldova, România, Ucraina, Anglia, Turcia.

La secția Limba Română și Lingvistica Generală au participat cu comunicări captivante 16 studenți. Temele care au fost abordate vizează dinamica lexicală și semantica în contextul modernizării și internaționalizării vocabularului românesc.  Printre acestea menționăm: Adstratul de origine slavă al vocabularului limbii române.  Neologismele de împrumut de origine franceză în limba română. Aspecte ale influeneței limbii engleze asupra limbii române actuale. Adstratul de origine turcă al vocabularului limbii române. Influența limbii engleze în terminologia mass-media. Adaptarea/neadaptarea xenismelor  în limba română. Condesarea lexico-semantică în cadrul unor formule distribuționale. Reflecții asupra modificării semantice a cuvintelor.

Un interes aparte au prezentat comunicările ce țin de dinamica normei: tendințe în evoluția lexicului, tendințe reflectate în gramatică. Aici menționăm comunicările: Greșeli în utilizarea prepoziției în româna actuală. Aspecte normative ale verbului în româna actuală.

Totodată, la fel de captivante au fost comunicările care au avut ca subiect de cercetare vocabularul de grup al limbii române: Etnografismele  și exotismele  în sistemul general al limbii. Termeni argotici împrumutați în limba română.

Un interes profund au trezit comunicările privind câmpurile lexico-semantice care sunt cele mai extinse, complexe și eterogene forme de sistematizare a vocabularului. Printre acestea enumerăm: Modalitatea de exprimare a tonului Alb în limbajul artistic eminescian.  Sugestia cromatică în limbajul artistic sadovenian. Metoda analizei semice în cadrul metodelor lingvistice moderne.

Cercetările întreprinse în articolele studenților și masteranzilor au fost bine documentate, sistematizate, într–o ținută științifică elevată și cu material faptic excerptat din literatura artistică, ce vine să ilustreze tezele teoretice, evidențiind capacitatea analitică a tinerilor cercetători.

Locurile au fost distribuite în felul următor:

Locul IDoina MAIDAN, gr. 202a, Condesarea lexico-semantică în cadrul unor formule distribuționale, cond. științif. Anatolie IONAȘ, conf. univ., dr.;

Locul IIElena DANU-STRAISTARI, gr. 102b, Etnografismele  și exotismele  în sistemul general al limbii. Natalia STRATAN, conf. univ., dr.;

Locul IIAngela Cașlev, gr. 102 b, Neologismele de împrumut de origine franceză în limba română. Natalia STRATAN, conf. univ., dr.;

Locul IIIMihaela DAMASCHIN, gr. 102 b, Reflecții asupra modificării semantice a cuvintelor. Anatolie IONAȘ, conf. univ., dr.;

Locul IIICristina LUNGU, gr. 41, Aspecte ale influeneței limbii engleze asupra limbii române actuale. Anatolie IONAȘ, conf. univ., dr.

Pe lângă comunicările apreciate cu locurile I, II și III, au fost propuse pentru publicare și lucrările, menționate de juriu, realizate de următorii studenți:

1. Ana CARAMAN, gr. 402b, Lexicul marinăresc în ,,Jurnalul de bord” de Jean Bart;

2. Daniela GALAȚANU, gr.402b, Metoda analizei semice în cadrul metodelor lingvistice moderne.

La secția Literatura Română, Universală și Folclor au participat studenți, masteranzi și doctoranzi din străinătate și comunitatea studențească a UST cu comunicări interesante (circa  20 de studenți). Temele care au fost abordate vizează evoluția istoriei literaturii române, operele literare care au răsunet în timp și prezintă interes pentru cei pasionați de cuvântul artistic. Printre acestea menționăm: Maitreyi și „mitologia seducției”, Personajul feminin la George Călinescu și H. Papadat-Bengescu. O abordare comparatistă, Dridri/Marie Angélique Chataignez și Alecsandri – mai mult decât o relație pasională, Toposul mitic al Bucureștiului în proza lui Mircea Eliade, Chirița – cucoana „prețioasă” a lui Vasile Alecsandri.

Totodată, la fel de captivante au fost comunicările care au avut ca subiect de cercetare scriitori din literatura română basarabeană: Mihai Ulmu și lecția demnității umane, „Din Calidor” de Paul Goma: o altă imagine artistică a copilului basarabean, Construcția feminității și a propriei identități în romanul ,,Grădina de sticlă” de Tatiana Țîbuleac, Nicolae Dabija – pilon al patriotismului și al curajului.

Un interes aparte au prezentat comunicările din domeniul didacticii literaturii române, aspect important al Didacticii moderne, fiind un punct de plecare în formarea tânărului profesor. Aici menționăm comunicările Ancheta lingvistică și ancheta folclorică: metode alternative de receptare a textului literar și de dezvoltare a limbajului literar-artistic al elevilor, Aspecte metodice şi valorificarea operei lui Vasile Voiculescu în procesul educațional, Indicații metodice la predarea operei lui Nicolae Labiș, Proza lui Camil Petrescu în sistemul educațional.

Conținuturile expuse în articolele studenților și masteranzilor au fost minuțios documentate, ideile dezvoltate prin apelul la critica literară, dar și prin argumente și opinii proprii, evidențiind capacitatea analitică a tinerilor cercetători.

Făcând o sinteză a articolelor prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice, rezumăm următoarele: participanţii la conferinţă au demonstrat un interes ştiinţific și didactic revelatoriu, conturul căruia va fi definitivat fie în alte articole de sinteză, fie în lucrările de licență și de master, fiind o experiență deosebită pentru ei.

Locurile au fost distribuite în felul următor:

Locul IAna MEREACREACRE, gr. 202b, Construcția feminității și a propriei identități în romanul ,,Grădina de sticlă” de Tatiana Țîbuleac, cond. științif. Natalia STRĂJESCU, conf. univ., dr.;

Locul IIValentina CUCEREAVAIA, gr. 202a, Dridri/Marie Angélique Chataignez și Alecsandri – mai mult decât o relație pasională, cond. științif. Grigore CHIPERI, conf. univ., dr.;

Locul IILudmila DOLGU, MR I, Din Calidor de Paul Goma: o altă imagine artistică a copilului basarabean, cond. științif. Natalia STRĂJESCU, conf. univ., dr.;

Locul IIIMihaela BULAT, gr. 202b, Nicolae Dabija – pilon al patriotismului și al curajului, cond. științif. Natalia STRĂJESCU, conf. univ., dr.;

Locul IIIMădălina STOICA, MR I, Chirița – cucoana „prețioasă” a lui Vasile Alecsandri, cond. științif. Natalia STRĂJESCU, conf. univ., dr.

Secția Limbi și Literaturi Străine. La eveniment au participat circa 30 de persoane, dintre care 13 studenți - cu comunicări. Temele abordate sunt adresate celor mai stringente, actuale probleme ale procesului de studiere a unei limbi străine, care au generat discuții şi dezbateri ştiinţifice axate pe realitatea și problemele majore ale didacticii limbii și literaturii, culturii și lingvisticii limbii străine.

În cadrul dezbaterilor au fost puse în discuţie numeroase probleme, cum ar fi:

- importanța formării competenței interculturale în contextul predării unei limbi străine;

- necesitatea predării conținuturilor cu referire la cultura poporului limbii studiate;

- relevanța avantajelor și punctelor slabe ale utilizării dicționarelor electronice în studiul limbii străine;

- abordarea modalităților de formare a cunoștințelor de limba engleză/franceză prin prizma literaturii.

Studenții de la instituțiile din afara țării, care au participat la Conferință, au obtinut diplome de apreciere inaltă și urmează să publice articolele în Materialele Conferinței Științifice Studențești. Comunicarile acestor studenti au fost bine structurate, tematica actuală, studiu aprofundat și grad avansat de originalitate  :

Serghei Grajdean, University London College, Anglia, tema Psycholingvistic Barriers to the Application of the English Language in Daily Communication: a non-native perspective.

Yekta Deniz, Çag University in Mersin, Turcia, Motivating Factors in Boosting Students’ Performance in the English Classroom.

Constantinov Paola, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, România, Political Satire in Gulliver’s Travels.

Barbulescu Elena- Andreea, Universitatea din București, România, The Victorian novel-gender norms and Protofeminism.

Studenții UST au prezentat comunicări la fel de interesante, cu teme provocatoare, cu soluții și rezultate fructuoase.

In acest context, studenții au primit diplome de gradul I, II, III și diplome de participare. 

Locul I

Daniel Titica, gr. 302b, Filologie, Titlul comunicării: Teaching Cultural Competences.

Locul II

Galațanu Daniela, gr. 402b, Filologie, Titlul comunicării : Discourse Analysis of Advertisements’ Language.

 Maidan Doina, gr. 202a, Filologie, Titlul comunicării: Les rapports Père-enfants dans les romans balzaciens Père Goriot/ Eugénie Grandet .

Locul III

Tulbure Veronica, gr. 102b, Filologie, Titlul comunicării: Challenges and Potential of Online Dictionaries in Developing English Learner’s  Vocabulary.

Cebotari Alina, gr. 302, Pedagogie, Titlul comunicării: Inspiring English Language Learners Within the Use of Stories.

Diplome de participare

Brițcaru Dumitrita, gr. 302, Pedagogie, Titlul Comunicării  : Integrating Sustainable Development Goals in the English Classroom area.

Alexuța Elena, gr. 305, Geografie, Titlul comunicării: Connotative Meanings of Colours In English.

Cucereavaia Elena, gr. 202 a Filologie, Titlul comunicării: Les voix d’exprimer la cause en français et en roumain.

Cucereavaia Valentina, 202a, Filologie, Titlul comunicării:Les formes verbales non –personnelles/equivalents en roumain.


Felicitări  participanților și conducătorilor științifici pentru efortul depus și rezultatele  obținute.

Programul Conferinţei Știinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor

Facultatea Filologie

28 aprilie 2021

Biroul secţiei  Limba Română și Lingvistica Generală

Preşedinte: Anatol Ionaș, dr., conf. univ. anatolie.ionas@gmail.com

Membrii juriului:

Responsabil de secție: 1. Natalia Stratan, dr., conf. univ., natstrat@mail.ru

                                        2. Lebediuc Adela, asist. univ. adelalebediuc@gmail.com 

Moderatori:

Roșca Cristina, 402b

Cașlev Angela, 102b

Harea Tatiana, Mro1


Linkul grupului pentru conferință: https://join.skype.com/hGd5Ie4QlnuF

Nr. ord. Numele, prenumele studentuluiGrupaTemaConducător ştiinţific
1. Buza Ana 402b Adstratul de origine slavă al vocabularului limbii române. Anatol Ionaş, dr., conf. univ.
2. Caraman Ana 402b Adaptarea/neadaptarea xenismelor  în limba română Natalia Stratan, dr., conf. univ.
3. Calcaura Ana 402b Lexicul marinăresc în ,,Jurnalul de bord” de Jean Bart Natalia Stratan, dr., conf. univ.
4. Cașlev Angela 102b Neologismele de împrumut de origine franceză în limba română Natalia Stratan, dr., conf. univ.
5. Chitoroaga Silvia 41 Adstratul de origine turcă al vocabularului limbii române Anatol Ionaş, dr., conf. univ.
6. Chira Eugenia 402b Greșeli în utilizarea prepoziției în româna actuală Natalia Stratan, dr., conf. univ.
7. Cojocari Zinaida 402b Modalitatea de exprimare a tonului Alb în limbajul artistic eminescian Anatol Ionaş, dr., conf. univ.
8. Damaschin Mihaela 102b Reflecții asupra modificării semantice a cuvintelor Anatol Ionaş, dr., conf. univ
9. Danu Elena 102b Etnografismele  și exotismele  în sistemul general al limbii Natalia Stratan, dr., conf. univ.
10. Galațanu Daniela 402b Metoda analizei semice în lingvistică Natalia Stratan, dr., conf. univ.
11. Harea Tatiana Mro1 Termeni argotici împrumutați în limba română Natalia Stratan, dr., conf. univ.
12. Lungu Cristina  41 Aspecte ale influeneței limbii engleze asupra limbii române actuale Anatol Ionaş, dr., conf. univ.
13. Maidan Doina 202a Condesarea lexico-semantică în cadrul unor formule distribuționale Anatol Ionaş, dr., conf. univ.
14. Popa Cristina 402b Influența limbii engleze în terminologia mass-media Natalia Stratan, dr., conf. univ.
15. Roșca Cristina 402b Sugestia cromatică în limbajul artistic sadovenian Anatol Ionaş, dr., conf. univ.
16. Zaharciuc Doina Mro1 Aspecte normative ale verbului în româna actuală Natalia Stratan, dr., conf. univ.

Biroul secţiei Literatură Română, Universală și Folclor

Responsabil de secție: Străjescu Natalia, dr., conf. univ.

Membrii juriului:

1. Chiperi Grigore, dr., conf. univ. chiper_grig@yahoo.com

2. Ursu Lucia, dr., conf. univ. bunursul@mail.ru

3. Taburceanu Polina, dr., conf. interim. ptaburceanu@mail.ru

Moderatori:

Dolgu Ludmila, Mro1

Mereacre Ana, 202b

Bîrcă Maria, 41


Linkul grupului pentru conferință: https://join.skype.com/dep2RIUlvdBA

OraRaportoriTitlul comunicăriiConducător
9:30-9:40Andreev Corina, 402bMaitreyi și „mitologia seducției” (opera ,,Maitreyi” de Mircea Eliade)Polina Taburceanu,conf. univ., dr.
9:40-9:50Andronic Cătălina (Druța), 402bPersonajul feminin la George Călinescu și H. Papadat-Bengescu. O abordare comparatistăPolina Taburceanu,conf. univ., dr.
9:50-10:00Antip Crina-Ramona, drd. Dănăilă-Moisă Mihaela, drd.Ancheta lingvistică și ancheta folclorică: metode alternative de receptare a textului literar și de dezvoltare a limbajului literar -artistic al elevilorȘcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” „Dr. Alexandru Șafran”, Bacău, România
10:00-10:10Bîrcă Maria, 41Mihai Ulmu și lecția demnității umaneNatalia Străjescu, conf. univ., dr.
10:10-10:20Chiriac Tamara, gr. 41Indicații metodice la predarea operei lui Nicolae Labiș 
10:20-10:30Cucereavaia Valentina, 202aDridri/Marie Angélique Chataignez și Alecsandri – mai mult decât o relație pasionalăGrigore Chiperi, conf. univ., dr.
10:30-10:40Dolgu Ludmila, Mro1Din ,,Calidor” de Paul Goma: o altă imagine artistică a copilului basarabeanNatalia Străjescu, conf. univ., dr.
10:40-10:50Galațanu Daniela, 402bToposul mitic al Bucureștiului în proza lui Mircea EliadePolina Taburceanu,conf. univ., dr.
10:50-11:00Gîrlea Nicoleta (Manolii), 402bAtmosfera și spațiul jocului în lirica lui Nichita StănescuPolina Taburceanu,conf. univ., dr.
11:00-11:10Mereacre Ana, 202bConstrucția feminității și a propriei identități în romanul ,,Grădina de sticlă” de Tatiana ȚîbuleacNatalia Străjescu, conf. univ., dr.
11:10-11:20Mereacre Ana, 202bSimbolul piramidei în creația eminescianăGrigore Chiperi, conf. univ., dr.
11:20-11:30Morari Victoria, 41Aspecte metodice şi valorificarea operei lui Vasile Voiculescu în procesul educaționalPolina Taburceanu,conf. univ., dr.
11:30-11:40Mutelica Natalia, 41Proza lui Camil Petrescu în sistemul educaționalPolina Taburceanu,conf. univ., dr.
11:40-11:50Pinteac Tatiana, 402bGuguță – ,,Micul Prinț” al prozei lui Spiridon VangheliNatalia Străjescu, conf. univ., dr.
11:50-12:00Stoica Madalina, Mro1Chirița – cucoana „prețioasă” a lui Vasile AlecsandriNatalia Străjescu, conf. univ., dr.
12:00-12:10Sultan Doina, 41Perspective de receptare a poeziei lui Macedonski în clasele licealePolina Taburceanu,conf. univ., dr.
12:10-12:20Teaca Constanța, 41Compoziție și stil în romanul ,,Frații Jderi” de M. SadoveanuLucia Bunescu, conf. univ., dr.
12:20-12:30Ungureanu Natalia, Mro2Motive poetice dominante în poezia lui Grigore VieruLucia Bunescu, conf. univ., dr.
12:30-12:40Untilov Maria, 41Satul – paradisul pierdut în poezia lui Octavian GogaPolina Taburceanu,conf. univ., dr.
12.40-12.50Bulat Mihaela, 202bNicolae Dabija – pilon al patriotismului și al curajuluiNatalia Străjescu, conf. univ., dr.

Biroul secției Limbi și Literaturi Străine

Responsabil de secție: Ciorbă Tatiana, lect.univ. tatianaciorba@yahoo.com

Membrii juriului:

1. Radu Burdujan, dr., conf. univ. burdujan@mail.ru

2. Svetlana Burea, dr., conf. univ. svetlanaburea@gmail.com

3. Zdraguș Vera, lect.univ. vzdragus@yahoo.com

Moderatori:

Cucereavaia Valentina, 202a

Galațanu Daniela, 402b

Tulbure Veronica, 102b 


Linkul grupului pentru conferință: https://join.skype.com/hbbXHPaCgmRR

OraRaportoriTitlul comunicăriiConducător
9:30-9:40Tulbure Veronica, gr. 102b, FilologieChallenges and Potential of Online Dictionaries in Developing English Learner’s VocabularyTatiana Ciorba-Lașcu
9:40-9:50Galațanu Daniela, gr. 402b, FilologieDiscourse Analysis of Advertisements’ LanguageTatiana Ciorba-Lașcu
9:50-10:00Serghei Grajdean, University London Coll, AngliaPsycholingvistic Barriers to the Application of the English Language in Daily Communication: a non-native perspectiveTatiana Ciorba-Lașcu
10:00-10:10Yekta DenizÇag University in Mersin, TurciaMotivating Factors in Boosting Students’ Performance in the English ClassroomTatiana Ciorba-Lașcu
10:10-10:20Britcaru Dumitrita, gr. 302, PedagogieIntegrating Sustainable Development Goals in the English Classroom areaSvetlana Burea-Titica
10:20-10:30Cebotari Alina, gr. 302, PedagogieInspiring English Language Learners Within the Use of Stories.Svetlana Burea-Titica
10:30-10:40Titica Daniel, gr. 302b, FilologieTeaching Cultural CompetencesBurdujan Radu
10:40-10:50Alexuta Elena, gr. 305, GeografieConnotative Meanings of Colours In EnglishBurdujan Radu
10:50-11:00Garbuz Victor, gr.106, PedagogieAbbreviations in Digital CommunicationConstantinov Lilia
11:00-11:10Constantinov Paola, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, RomâniaPolitical Satire in Gulliver’s TravelsAsist. Dr. Năstase Florina
11:10-11:20Cucereavaia Elena, gr. 202a, Fil.Les voix d’exprimer la cause en français et en roumainZdraguș Vera
11:20-11:30Maidan Doina, gr. 202a, FilLes rapports Père-enfants dans les romans balzaciens Père Goriot/ Eugénie GrandetZdraguș Vera
11:30-11:40Cucereavaia Valentina, gr. 202a, FilLes formes verbales non –personnelles/equivalents en roumainZdraguș Vera